تذهیب

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
تذهیب

گواش و آبرنگ
70*50