دو دلداده

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
دو دلداده
گواش و مرکب
37/5 * 26