درویش

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
درویش
گواش و مرکب
40 * 30