درویش

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
درویش
گواش
30 * 42