زن دایره زن

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
زن دایره زن
نقاشی زیر روغنی
40 * 30