دایره زن

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
دایره زن
نقاشی زیر روغنی
35 * 23