مجلس رقص

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
مجلس رقص
نقاشی زیر روغنی
45 * 33