بازی شطرنج

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
بازی شطرنج
آب مرکب
23 * 16/5