سگ گله

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
سگ گله
آب مرکب
23 * 160