زن روضه خوان

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
زن روضه خوان
گواش و آبرنگ
21 * 16