شاه وکبوتر

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
شاه وکبوتر
گواش و آبرنگ
40*30