گنبدسلطانیه

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
 گنبدسلطانیه
گواش و مرکب
77*33