چشم انداز

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
چشم انداز
لیتوگراف (1772)
3075 * 19