زن عثمانی

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
زن عثمانی
گواش و آبرنگ
23 * 18