گل زنبق

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
گل زنبق
گواش
28 * 20