طبیعت بی جان

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
طبیعت بی جان

رنگ روغن روی تخته
40*30