آثارغیرسنتی : 

انسان هوشمند به دلیل عقل عینی و بنابراین تمام و کمالش به ضرورت، انسان ابزار ساز است. او نه تنها از موهبت گفتار برخوردار است. بلکه از موهبت خلاقیت ذهنی و هنری نیز بهره دارد.

یک اثر هنری معتبر است نه از آن روی که رو نوشت طبیعت است، بلکه از آن روی که به شیوه¬ی خاص طبیعت را به تصویر می کشد، زیرا حقیقتی را که دریافته است به زبان نویی ترجمه می کند که در عین حال مفاد ژرف اشیاء را روشن می سازد و این بدان معنااست که آن اثر باید خود را همچون فرآورده ای بشری و نه صرفاً به سال تقلید طبیعت عرضه کند.   (شوان، فریتیوف، هنر معنویت،1390)