تکنیک: گواش و آبرنگ

نام اثر: دیدار شاهزاده در باغ

ابعاد: 22/5 * 14/5

تکنیک: رنگ روغنی روی بوم

نام اثر: پذیرایی شاه طهماسب از همایون پادشاه هندی

ابعاد: 200 * 140

تکنیک: گواش و آب مرکب

نام اثر: منظره ای در اصفهان

ابعاد: 35 * 25

تکنیک: گواش و آبرنگ

نام اثر: مجلس همایون و اکبر شاه

ابعاد: 33/5 * 19/3

تکنیک: گواش و طلا

نام اثر: صفحه اول کتاب قرآن

ابعاد: 40 * 30

تکنیک: گواش و آبرنگ

نام اثر: مجلس حنا بندان

ابعاد: 47 * 35